nokia 6120 white screen with vibration

nokia 6120 white screen with vibration